Tất cả sản phẩm

Chất điều vị (dành cho ngành chế biến thịt)

Lĩnh vực : Ngành chế biến thịt

Acid Citric Anhydrous

Acid Citric Monohydrate

Trisodium Citrate

Acesulfame K

Sorbitol

Glycine

Dextrose

Sorbitol

Maltodextrin

Back to top